ORCID twitter linkedin

Joanna Ejdys

Kandydatka na Rektora PB

prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys

prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys

Jubileusz siedemdziesięciolecia, który Politechnika Białostocka obchodziła w roku poprzednim pozwolił nam nie tylko z dumą spojrzeć na dotychczasowe osiągnięcia i pozycję naszej Alma Mater, ale był także okazją do głębszej refleksji na temat przyszłości Uczelni. Nie ulega wątpliwości, że kierunek rozwoju jaki obrał ustępujący Rektor Politechniki Białostockiej okazał się właściwy i zasługuje na kontynuację. To jaką pozycję zajmuje aktualnie Uczenia, jakie stwarza warunki do studiowania, jakie realizuje badania i jak jest zarządzana to niekwestionowana zasługa byłych i obecnych władz Uczelni, pracowników, studentów, doktorantów, absolwentów.

Podejmując decyzję o kandydowaniu na funkcję Rektora Politechniki Białostockiej uznałam za wartościowe przeprowadzenie analizy czynników, które stanowią mocną i słabą stronę naszej Uczelni oraz wskazują szanse, które należy wykorzystać oraz zagrożenia, których należy unikać, wyznaczając przyszłe kierunki rozwoju. Jako Rektor w tym co nowe będę upatrywać szans i wyzwań rozwojowych, a jednocześnie czerpać z tego co sprawdzone i wspólnie wypracowane.

Niewątpliwie do mocnych stron rozwoju Politechniki Białostockiej należy zaliczyć: wysoką zdolność pozyskiwania grantów wspierających rozwój Uczelni, zadawalającą kondycję finansową, dobry poziom infrastruktury badawczo-dydaktycznej i nowoczesnej, zinformatyzowanej biblioteki, zaangażowanie pracowników w różne formy umiędzynarodowiania działalności Uczelni oraz prestiżowe osiągnięcia studentów. Słabe strony związane są z: niezadawalającym poziomem informatyzacji procesów w Uczelni, nadmiernym zbiurokratyzowaniem, niskim poziomem wykorzystania nowoczesnych metod i technik nauczania oraz brakiem systemu identyfikacji wizualnej Uczelni.

Szans na rozwój Politechniki Białostockiej upatruję w umiejscowieniu naszej Uczelni w sieci uniwersytetów europejskich, wdrożeniu systemu informatyzacji wspierającego większość procesów realizowanych w Uczelni, profesjonalizacji zarządzania Uczelnią, wprowadzeniu systemu doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli, kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu, kreatywności i innowacyjności oraz rozwoju relacji z absolwentami. Zagrożeniem dla naszego dalszego rozwoju mogą być wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych w Uczelni; przeznaczanie zbyt małych środków własnych na badania naukowe pracowników (zwłaszcza w sytuacji deficytu środków zewnętrznych), degradacja infrastruktury badawczej i dydaktycznej z powodu niedostatecznego poziomu jej odnawiania i modernizacji oraz brak poczucia wspólnoty wśród pracowników PB.

Świadomość w zakresie czynników, które będą determinowały nasz rozwój pozwoliła mi na sformułowanie misji Politechniki Białostockiej, która z jednej strony określa pożądany stan w przyszłości, z drugiej ma motywować nas wszystkich do jego osiągnięcia. Uwzględniając potrzebę aktualizacji misji Politechniki Białostockiej przyjęłam że: Politechnika Białostocka to Uczelnia rozpoznawalna w kraju i na świecie, rozwijająca się dynamicznie i konsekwentnie autonomiczna jednostka naukowa i dydaktyczna, wyróżniająca się kooperacją, zaangażowaniem, przedsiębiorczością i nowoczesnością. Siłę napędową jej rozwoju stanowią aspiracje pracowników, studentów, doktorantów oraz oczekiwania społeczeństwa. Zaproponowana misja powinna nadawać sens naszym wszystkim działaniom.

Aby mieć satysfakcję i poczucie sensu – taki tytuł miał wykład biznesowo-inspiracyjny, który marcu br. wygłosił na Politechnice Białostockiej mentor Roman Wieczorek. Ten tytuł de facto odpowiada na pytanie: Dlaczego zdecydowałam się kandydować na Rektora Politechniki Białostockiej?

25-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na Politechnice Białostockiej było i jest dla mnie źródłem satysfakcji. Dotychczas pełnione funkcje (prodziekana do spraw nauki, dziekana oraz prorektora do spraw rozwoju Politechniki Białostockiej) pozwoliły mi z kolei odkryć poczucie sensu w tym co robię: z innymi i na rzecz innych – z nauczycielami akademickimi, administracją, studentami, doktorantami PB na rzecz całej naszej społeczności. Co nadaje sens moim działaniom w życiu zawodowym i rodzinnym? Mój system wartości. Co się składa na ten system? Chęć pomagania innym, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, motywowanie innych do działania i rozwoju, kreowanie warunków do rozwoju organizacji przez współpracę i zaangażowanie oraz – jakkolwiek prozaicznie to zabrzmi – wywoływanie uśmiechu na twarzy innych. I to właśnie te wartości będą nadawały kierunek moim działaniom jako Rektora Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka to miejsce dla ludzi ambitnych i lubiących wyzwania. Lubię wyzwania i jestem przekonana, że nasza Uczelnia to miejsce dla mnie, podobnie jak dla wszystkich osób pracowitych, otwartych i ambitnych.

Kobieta Rektorem Uczelni Technicznej? Dla wielu to niewyobrażalne, ale ile nowych rozwiązań technologicznych było w swoim początkowym okresie rozwoju uznawanych za niewykonalne, a ostatecznie okazywało się proste, powszechne, akceptowalne i rozwojowe. Kobieta Inżynier na stanowisku Rektora to dobra zapowiedź połączenia tego co materialne i techniczne z tym, co wrażliwe i konsekwentne.

Poszukując odpowiedzi na ważne pytania: Dlaczego chcę kandydować na Rektora? Co nowego wniosę do naszej społeczności? Jak będę zarządzać Uczelnią w nowej rzeczywistości? W kim znajdę oparcie? – wiem kilka rzeczy na pewno. Po pierwsze, że służebne przywództwo to moja misja. Po drugie, jestem otwarta na zmiany, ludzie są dla mnie najcenniejszą wartością. Po trzecie, preferuję wspólne podejmowanie decyzji. To właśnie w pracy zespołowej upatruję źródeł nowej wartości, a równe traktowanie wszystkich jest moim przesłaniem.

Niewątpliwie sytuacja spowodowana pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, w której znalazł się cały świat zmusza kandydatów na liderów uczelni wyższych do spojrzenia na przyszłość Uczelni z perspektywy globalnego kryzysu. Czeka nas widmo recesji gospodarczej, konieczność dostosowania metod i narzędzi nauczania oraz wypracowanie sprawnego systemu zarządzania kryzysowego. Jest to wyzwanie, któremu powinien sprostać przyszły Rektor Politechniki Białostockiej, który będzie musiał pracować w jakże odmiennej rzeczywistości. Moją definicją skutecznych działań w każdych, nawet skrajnych warunkach jest: analizuj, planuj, wdrażaj, kontroluj, bądź elastyczny i współpracuj ze wszystkimi. Wierzę, że realizacja mojego programu wyborczego pomoże nam dostosować Uczelnię do nowej sytuacji, a nawet pozwoli na jej wzmocnienie i ciągły rozwój w tych trudnych czasach.

Nasza Uczelnia potrzebuje odważnych ludzi. Odważnych a nie tylko ważnych. Ja jestem odważna, a Ważna dla mnie jest Politechnika Białostocka i dlatego kandyduję na funkcję Rektora Politechniki Białostockiej. Jestem przekonana, że mój program wyborczy www.naszaPB wraz z hasłem Konsekwentnie razem – spełni oczekiwania wszystkich członków naszej społeczności akademickiej.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Joanna Ejdys

Konsekwentnie  razem


Program na kadencję 2020 - 2024

Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polski, w 2019 roku obchodziła swoje siedemdziesięciolecie. Był to rok, w którym z nieukrywaną dumą dokonaliśmy podsumowania minionego okresu oraz mieliśmy czas na refleksję nad przyszłością naszej Alma Mater. Dotychczasowe sukcesy Politechniki Białostockiej to niekwestionowana zasługa byłych i obecnych władz Uczelni, pracowników, studentów, doktorantów, absolwentów. Swoją renomę w środowisku akademickim zyskaliśmy dzięki kontynowaniu kierunków rozwoju poprzedników przy jednoczesnym wyznaczaniu coraz ambitniejszych celów. Status Uczelni technicznej zawsze zobowiązywał nas do bycia kreatywnym, innowacyjnym i otwartym zarówno w sferze badań naukowych, jak i prowadzonej działalności dydaktycznej. Obecnie odgrywamy niekwestionowaną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu pretendując do roli kluczowego uczestnika regionalnego ekosystemu innowacji.

Kontynuacja dotychczasowych działań naszej Uczelni, podejmowanie wyzwań oraz zachowanie 70-letniej tradycji Uczelni w kolejnej kadencji 2020-2024 to wartości, które będą dla mnie podstawą dalszego rozwoju Politechniki Białostockiej.

logoZaproponowany Program Wyborczy www.naszaPB zawiera koncepcję rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2020-2024 i opiera się na trzech filarach: Wartości, Współpracy i Wiedzy. Hasłem przewodnim mojego programu jest stwierdzenie: Konsekwentnie razem, gdzie termin konsekwentnie z jednej strony oznacza systematycznie, krok po kroku, wytrwale, z drugiej odzwierciedla kontynuację wcześniej obranego kursu.

Jasno określony system wartości, z którym utożsamiają się wszyscy członkowie naszej społeczności akademickiej; współpraca jako wartość nadrzędna oraz wiedza, która jest nieodzownym elementem rozwoju — to trzy filary, które pozwolą nam jako Uczelni podjąć nadchodzące wyzwania. Co więcej, pomogą sprawić, że Politechnika będzie bardziej innowacyjna, kreatywna, elastyczna, otwarta i przyjazna studentom i pracownikom. To w końcu nasza wspólna Uczelnia, którą budowały pokolenia profesorów i absolwentów i którą dziś wszyscy nadal razem tworzymy.

Warto jasno wskazać czekające nas wyzwania. Te o charakterze wewnętrznym to bez wątpienia: kategoryzacja dyscyplin naukowych, umiędzynarodowienie działalności dydaktycznej i naukowej, rozwój nowoczesnej oferty dydaktycznej Uczelni, odbiurokratyzowanie procesów i procedur wewnętrznych, informatyzacja Uczelni (e-PB), pobudzanie do aktywnego działania opartego na systemie motywacji, adaptacja do zmian oraz budowanie interdyscyplinarnych zespołów. Zdaję sobie sprawę, że to długa i ambitna lista. Jednak historia naszej Uczelni jest wystarczająco długa, a marka Politechniki na tyle cenna, że przyjęcie ambitnych celów to nasz obowiązek. Nasza Uczelnia musi również sprostać wyzwaniom zewnętrznym o charakterze społeczno-gospodarczym. Tu warto wymienić pogłębiające się procesy starzenia się społeczeństwa i silną konkurencję międzynarodową w sektorze szkolnictwa wyższego, poza tym procesy migracyjne, zmiany na rynku pracy, elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków prawno-instytucjonalnych. To rzeczywistość, z którą mamy do czynienia. Dlatego tak ważna jest umiejętność wypracowania modelu funkcjonowania naszej Uczelni integrującego tradycyjny model uniwersytetu Humboldta – z jasno określoną misją ukierunkowaną na badania i edukację – oraz uniwersytetu przedsiębiorczego.

System wartości jest jak kompas: bezcenny dla Rektora i dobrego funkcjonowania każdej Uczelni. Stawiam na takie wartości jak: tradycja, rozwój, poczucie bezpieczeństwa, zaangażowanie, życzliwość i szacunek do drugiej osoby. To te wartości będą stanowiły podstawę podejmowanych w Uczelni decyzji. We współpracy, jako jednej z wartości, dostrzegam kluczową rolę w rozwoju Politechniki Białostockiej. Współpraca i transparentność procesów zachodzących na Uczelni sprawia, że ludzie – bez względu na poziom wiedzy, przyporządkowanie do jednostki organizacyjnej, posiadane kompetencje i kwalifikacje – przejawiają zaangażowanie na rzecz realizacji określonych zadań.

Zarówno system wartości, jak i współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami naszej społeczności ostatecznie zagwarantują, że zostaną stworzone warunki do generowania nowej wiedzy – determinującej rozwój nas wszystkich i naszej Alma Mater. Zaproponowany przeze mnie program www.naszaPB uwzględnia zarówno potrzebę rozwoju na poziomie indywidualnym (pracownika, studenta, doktoranta, absolwenta, interesariusza zewnętrznego), jak i potrzebę rozwoju organizacyjnego, poprzez usprawnienie procesów podejmowania decyzji, wzmocnienie postrzegania Politechniki Białostockiej jako innowacyjnego i prężnie rozwijającego się ośrodka naukowo-dydaktycznego, rozwój sieci współpracy i umiędzynarodowienia prowadzonej działalności.

Integralną część prezentowanego programu wyborczego www.nasza.PB stanowi koncepcja rozwoju Uczelni na lata 2020-2024.
Koncepcja obejmuje następujące elementy:

  1. Analizę uwarunkowań rozwoju Uczelni.
  2. Misję Politechniki Białostockiej.
  3. Strategiczne cele rozwoju Uczelni.
  4. Strategiczne kierunki rozwoju Uczelni.

Wyrażam nadzieję, że założenia programu www.naszaPB oraz koncepcja rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2020-2024 odpowiadają na Państwa oczekiwania i będą dla nas wszystkich stanowić podstawę do konsekwentnego podążania w przyszłość. Jestem otwarta na wspólne opracowywanie dokumentów strategicznych rozwoju naszej Uczelni i chętnie zawsze skorzystam z Waszym pomysłów i sugestii.

Koncepcja rozwoju Uczelni

Tabela 1. Analiza SWOT czynników rozwoju Politechniki Białostockiej

tabela
tabela

Zawarta w aktualnej strategii rozwoju Politechniki Białostockiej misja, pomimo swojej generalnej aktualności, wymaga skrócenia i wyeksponowania autonomiczności Uczelni i systemu jej wartości. Ważne jest również uzupełnienie jej o wskazane czynniki,łazik które stanowią siłę napędową Uczelni. Ponadto niezbędne jest wskazanie czynników wyróżniających naszą Uczelnię w stosunku do pozostałych podmiotów edukacyjnych i instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego. Uwzględniając potrzebę aktualizacji zapisów misji Uczelni przyjęto, że:

Politechnika Białostocka to Uczelnia rozpoznawalna w kraju i na świecie, rozwijająca się dynamicznie i konsekwentnie autonomiczna jednostka naukowa i dydaktyczna wyróżniająca się kooperacją, zaangażowaniem, przedsiębiorczością i nowoczesnością.

Siłę napędową jej rozwoju stanowią aspiracje pracowników, studentów, doktorantów oraz oczekiwania społeczeństwa.

fotoStrategiczne cele rozwojowe Politechniki Białostockiej obejmują:

  1. Rozwój interdyscyplinarnych, wynikających z potrzeb gospodarki, badań naukowych wykorzystujących najnowocześniejszą infrastrukturę i sieci badawcze (CS 1).
  2. Zapewnienie atrakcyjnej i profesjonalnej oferty edukacyjnej dostosowanej do oczekiwań interesariuszy i wyzwań cywilizacyjnych (CS 2).
  3. Umacnianie otwartych relacji z otoczeniem naukowo-społeczno-gospodarczym w modelu potrójnej helisy: nauka-biznes-administracja (CS 3).
  4. Profesjonalizacja zarządzania Uczelnią (CS 4).

Strategiczne kierunki rozwoju (SKR) Politechniki Białostockiej zostały określone odrębnie dla każdego celu strategicznego (CS). Dodatkowo w odniesieniu do każdego strategicznego kierunku działania określone zostały najważniejsze działania umożliwiające osiągnięcie przyjętych celów.

CS1. Rozwój interdyscyplinarnych, wynikających z potrzeb gospodarki, badań naukowych wykorzystujących najnowocześniejszą infrastrukturę i sieci badawcze

logo PBSKR 1.1. Umiędzynarodowienie działalności naukowej poprzez: zbudowanie systemu instrumentów motywacyjnych zachęcających do budowania międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołów badawczo-naukowych; wyodrębnienie puli środków niezbędnych na etapie budowania konsorcjów naukowych o charakterze międzynarodowym; umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej.

SKR 1.2. Poprawa skuteczności aplikowania o zagraniczne środki na badania naukowe poprzez: system premiowania pracowników aplikujących do programu Horyzont Europa oraz realizujących projekty w ramach programu HE oraz innych programów międzynarodowych; system premiowania pracowników pełniących rolę ekspertów w programie HE; opracowanie bazy strategicznych partnerów naukowych; organizację cyklicznych warsztatów mających na celu wymianę doświadczeń w aplikowaniu i realizacji projektów międzynarodowych.

SKR 1.3. Wspieranie rozwoju naukowego doktorantów i pracowników poprzez: wdrożenie systemu wsparcia finansowego (stypendia, premie) zapewniającego skrócenie okresu awansu pracowników naukowych; wdrożenie programów Doktorat30, Habilitacja40, Profesura50; wyodrębnienie z subwencji środków umożliwiających habilitantom i osobom ubiegającym się o tytuł profesora spełnienie wymagań w zakresie realizacji zagranicznych staży naukowych oraz współpracy międzynarodowej; wdrożenie silnie motywującego systemu wspierania i premiowania osiągnięć naukowych oraz B+R (nie tylko ukierunkowanego na awanse naukowe); wdrożenie programu premiowania osób pozyskujących środki na badania w ramach konkursów krajowych; intensyfikację działań ukierunkowanych na wspieranie mobilności doktorantów w ramach programów międzynarodowych (programy realizowane przez NAWA – PROM, STER).

SKR 1.4. Wzmocnienie roli i zaangażowania studentów w proces badań naukowych poprzez: budowę Laboratorium Badawczego Kół Naukowych; wdrożenie programu zapewniającego rozwój relacji mistrz-uczeń pomiędzy wykładowcami i studentami; promowanie potrzeby angażowania studentów w prace interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołów badawczych; wdrożenie programu mentoringu w relacjach mistrz-uczeń; promowanie stanowisk asystent-stażysta.

SKR 1.5. Zintensyfikowanie procesów komercjalizacji wyników badań poprzez: identyfikację obszarów, które mają większe szanse na komercjalizację wyników badań; doskonalenie rozwiązań w zakresie transferu technologii do gospodarki.

SKR 1.6. Skuteczne zarządzanie badaniami naukowymi poprzez: wdrożenia informatycznego systemu do zarządzania projektami badawczymi (jako moduł w systemie ERP); rozwój kompetencji kadry zarządzającej projektami, określenie profilu badawczego instytutów; wyodrębnienie kluczowych kierunków badań w obrębie dyscyplin naukowych determinujących prestiż Uczelni i jej międzynarodową renomę; rozwój zasobów wsparcia technicznego na potrzeby działalności naukowo-badawczej i projektów naukowych; wdrożenie elektronicznego systemu gromadzenia dorobku do parametrycznej oceny pracowników.

SKR 1.6. Rozwój i utrzymanie infrastruktury naukowo-badawczej poprzez: aplikowanie o środki na infrastrukturę naukowo-badawczą; powołanie jednostki centralnej zajmującej się utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej oraz wyodrębnienie z subwencji budżetu na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, budowę prototypowni środowiska akademickiego.

 

CS 2. Zapewnienie atrakcyjnej i profesjonalnej oferty edukacyjnej dostosowanej do oczekiwań interesariuszy i wyzwań cywilizacyjnych

logo PBSKR 2.1. Umiędzynarodowienia procesu kształcenia między innymi poprzez: intensyfikację działań ukierunkowanych na usieciowienie Politechniki Białostockiej w ramach Uniwersytetu Europejskiego; rozwój Międzynarodowego Instytutu Inżynierii w Tianjin; dalszy rozwój oferty kształcenia w języku angielskim i rosyjskim; intensyfikację działań ukierunkowanych na pozyskanie studentów zza wschodniej granicy Polski; wdrożenie wewnętrznego systemu finansowania profesorów wizytujących z zagranicy; doskonalenie obsługi administracyjnej studentów z zagranicy (wspólny dziekanat, welcome points); intensyfikację działań ukierunkowanych na wspieranie mobilności studentów, doktorantów oraz pracowników badawczo-dydaktycznych oraz administracyjnych w ramach programów międzynarodowych (ERASMUS+, Mistrzowie dydaktyki MNiSW, programy realizowane przez NAWA – PROM, KATAMARAN, STER); wspieranie działań ukierunkowanych na zdobywanie międzynarodowych akredytacji programów nauczania oraz międzynarodowych certyfikatów jakości kształcenia.

SKR 2.2. Rozwój oferty studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych poprzez: budowanie oferty odpowiadającej współczesnym wyzwaniom społeczno-gospodarczym; rozwój kształcenia dualnego we współpracy z przedsiębiorstwami; rozwój interdyscyplinarnych kierunków kształcenia oraz studiów podyplomowych; powołanie Uczelnianej Rady Przedsiębiorców – jako organu doradczego na potrzeby identyfikacji potrzeb gospodarki i kształtowania oferty dydaktycznej Uczelni.

SKR 2.3. Rozwój i utrzymanie infrastruktury dydaktycznej poprzez: aplikowanie o środki na infrastrukturę dydaktyczną; stałe unowocześnianie infrastruktury dydaktycznej na wszystkich wydziałach; zwiększenie zasobów kadrowych – obsługi inżynieryjno-technicznej – związanej z procesem dydaktycznym; rozwój infrastruktury przyjaznej osobom z niepełnosprawnością i z różnymi dysfunkcjami zgodnie z założeniami koncepcji projektowania uniwersalnego.

SKR 2.4. Doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli poprzez: wdrożenie systemu doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli; stworzenie funduszu z przeznaczeniem na finansowanie procesu doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich; wspieranie grupowego uczenia się opartego na własnych doświadczeniach (experience-based learning); pozyskiwanie środków (np. z programu Mistrzowie dydaktyki MNiSW) na działalność w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych; promowanie i wynagradzanie nauczycieli wyróżniających się pod względem poziomu realizowanych procesów dydaktycznych.

dydaktykaSKR 2.5. Rozwój innowacyjnych metod i narzędzi dydaktycznych poprzez: dalszy rozwój zdalnego kształcenia (kształcenia na odległość) dzięki doskonaleniu i rozwojowi narzędzi informatycznych; promowanie kreatywnych i interaktywnych form zajęć (problem-based learning, learning-by-doing, gamifikacja, flipped classroom – odwrócona klasa, webinaria); rozwój oferty kursów MOOC (Massive Open Online Courses) oferowanych przez Uczelnię; wprowadzenie systemu motywacyjnego dla nauczycieli realizujących zdalne kształcenie.

SKR 2.6. Stworzenie warunków do nieskrępowanego i przedsiębiorczego rozwoju studentów i doktorantów poprzez: rozwój infrastruktury studenckiej (aranżację stref studenta na każdym Wydziale, budowę Centrum Kultury Akademickiej); wdrożenie programu rozwoju i zarządzania talentami wśród studentów; wdrożenie programu mentoringu studenckiego i opieki nad studentami; poprawę warunków nauczania poprzez określenie maksymalnej liczebności grup studenckich dla różnych form zajęć.

 

logo PBCS 3. Umacnianie otwartych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym w modelu potrójnej helisy: nauka-biznes-administracja

SKR 3.1. Dążenie do utrzymania wiodącej roli Uczelni w rozwoju regionalnego ekosystemu innowacji poprzez: aktywny rozwój sieci współpracy z innymi uczelniami, ośrodkami innowacji i przedsiębiorstwami; promowanie regionalnych konsorcjów naukowo-przemysłowych; promowanie rozwiązań kształtujących gospodarkę opartą na innowacjach (na wzór Cambridge Cluster); intensyfikację procesu komercjalizacji produktów współpracy i praw autorskich; kreowanie warunków do dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności.

SKR 3.2. Aktywny udział Uczelni w dyskusjach i podejmowaniu ważnych dla społeczeństwa i rozwoju regionu decyzji poprzez: aktywny udział przedstawicieli Uczelni w gremiach społeczno-gospodarczych; organizowanie debat na ważne dla regionu tematy; aktywny udział społeczności akademickiej w tworzeniu strategicznych dokumentów rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego.

SKR 3.3. Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji interesariuszy zewnętrznych Uczelni poprzez: kontynuację i intensyfikację działalności Centrum Kompetencji Politechniki Białostockiej (szkolenia, studia podyplomowe, uniwersytety dziecięce, uniwersytet trzeciego wieku);seminarium naukowe promowanie wśród społeczeństwa koncepcji uczenia się przez całe życie; dążenie do utworzenia OPEN UNIVERSITY.

SKR 3.4. Utrzymywanie relacji z absolwentami Uczelni poprzez: wspieranie działalności Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej; organizowanie cyklicznych spotkań/zjazdów absolwentów Politechniki Białostockiej; budowanie wizerunku Uczelni w oparciu o stałą współpracę z Absolwentami; wdrożenie programu NaszAbsolwent pod hasłem: Absolwenci opuszczają Politechnikę ale Politechnika o nich nie zapomina; podjęcie działań w celu utworzenia Uczelnianej Rady Absolwentów w Biznesie; wdrożenie informatycznego systemu zarządzania relacjami z absolwentami.

SKR 3.5. Popularyzacja nauki wśród społeczeństwa regionu i kraju poprzez: inicjowanie i organizowanie wspólnych dla społeczności akademickiej regionu wydarzeń popularno-naukowych; intensyfikację współpracy z parkami naukowo-technologicznymi w regionie; zaangażowanie się w działalność Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.

 

CS 4. Profesjonalizacja zarządzania Uczelnią

laptop okularySKR 4.1. Doskonalenie komunikacji i wymiany informacji poprzez: zapewnienie szerszego dostępu do informacji społeczności akademickiej, poprzez wewnętrzną sieć Intranet oraz cykliczne spotkania władz Uczelni z pracownikami, kolegium dziekańskim, dyrektorami instytutów, przedstawicielami samorządu studentów i doktorantów; wdrożenie program wewnętrznego odbiurokratyzowania Uczelni (wynikającego z jednej strony, z podejścia procesowego, z drugiej z informatyzacji Uczelni); sukcesywne wdrażanie usprawnień jako rezultatu wniosków racjonalizatorskich pracowników, studentów i doktorantów; doskonalenie systemu organizacyjnego Uczelni.

SKR 4.2. Rozwój kompetencji pracowników Uczelni poprzez: wyodrębnienie w subwencji środków przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich; udział pracowników w różnorodnych formach doskonalących kompetencje (np. seminaria, webinaria, szkolenia) organizowanych w i poza Uczelnią; wykorzystywanie nowoczesnych form rozwojowych, takich jak coaching, mentoring, tutoring; zarządzanie kapitałem zdrowia pracowników, czyli wzmacnianie inicjatyw w obszarze higieny pracy i dobrostanu psychofizycznego pracowników; konsekwentne egzekwowanie stosowania zasad kodeksu etycznego.

SKR 4.3. Doskonalenie zarządzania marką Uczelni poprzez: doskonalenie strategii marki Uczelni, uwzględniającej propozycję tożsamości marki zdefiniowanej przy udziale interesariuszy Uczelni, system identyfikacji wizualnej Uczelni, metody komunikacji marki (z uwzględnieniem mediów społecznościowych).

SKR 4.4. Informatyzacja Uczelni poprzez: wdrażanie informatycznego systemu klasy ERP do sprawnego zarządzania Uczelnią i jej procesami (system ERP, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, EZD PBPortal Pracowniczy, Serwis Biura Karier, portal edukacyjny, system do oceny parametrycznej pracowników); rozwój nowoczesnych usług teleinformatycznych (np. Intranetu); wdrożenie programu Smart PB; rozwój zasobów ludzkich odpowiedzialnych za obsługę infrastruktury informatycznej; stały rozwój kompetencji cyfrowych pracowników, studentów i doktorantów; wprowadzenie ładu informatycznego dzięki wdrożeniu metodyki zarządzania projektami (np. COBIT, ITIL, PRINCE 2).

SKR 4.5. Kształtowanie kultury organizacyjne opartej na systemie wspólnych wartości poprzez: podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji akademickich Politechniki Białostockiej; praktykowanie partycypacyjnego sposobu zarządzania: współtworzenia, współdecydowanie, współuczestniczenia; realizację polityki otwartych drzwi; kształtowanie postaw wśród pracowników, studentów i doktorantów opartych na uprzejmości, szacunku i wzajemnej pomocy; rozwój inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności Uczelni, popularyzację idei wolontariatu; kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu, kreatywności i innowacyjności.

koronawirusSKR 4.6. Opracowanie procedur zarządzania kryzysowego poprzez: analizę możliwych sytuacji o charakterze kryzysowym; bieżącą analizę zagrożeń o charakterze kryzysowym; opracowanie zasad postępowania i przedsięwzięć w sytuacjach kryzysowych oraz przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń w symulowanych sytuacjach kryzysowych.

SKR 4.7. Wdrożenie systemu monitorowania wdrażania i adaptacji strategii rozwoju Uczelni poprzez: opracowanie systemu wskaźników monitorowania realizacji strategii rozwoju Uczelni; wypracowanie systemu gromadzenia danych na potrzeby monitorowania opartego na funkcjonujących w Uczelni informatycznych systemach zarządzania; opracowanie zasad raportowania i analizy zgromadzonych danych.

O mnie

Moja historia

Życie każdego człowieka to gotowy scenariusz na najlepszy film. Jest w nim miejsce na dramaty, komedie, porażki i sukcesy, a przede wszystkim dynamiczne zwroty akcji. Tak wygląda i moja historia. Gdyby ktoś zapytał zwariowaną nastolatkę, może zostaniesz naukowcem, odpowiedziałabym: „żartujesz? Wolę zostać żeglarzem!”

zdjęcie klasowe
Fot. Z przyjaciółmi

W czasach liceum mówiono na mnie Zwierzak. Dlaczego? Dlatego, że przypominałam bohatera serialu animowanego z lat 1984-1991. Jak ten serialowy zwierzak byłam towarzyska, otwarta, miałam wielu przyjaciół i lubiłam grać na instrumencie. W moim przypadku nie była to perkusja, a gitara.

Ten kilkunastoletni Zwierzak z długimi kręconymi włosami, jaki chodził do I LO w Łomży miał cudownego wychowawcę i mniej cudowne oceny. W I klasie na I półrocze groziła mi pała z fizyki i pała z rosyjskiego. To zagrożenie potraktowałam jak wyzwanie. Nie tylko zdałam pierwszą klasę, ale i kolejne. Nie byłam orłem - i nie mówię tu tylko o przezwisku - ale z roku na rok uczyłam się więcej, pracowałam więcej i chciałam więcej. W końcu zdałam na wymarzoną Politechnikę Białostocką, Uczelnię techniczną, o której tak wiele opowiadała mi moja cudowna Mama Gabrysia.

Był 1 października 1990 roku, polska złota jesień, kiedy szłam odbierać indeks z rąk ówczesnego JM Rektora Politechniki Białostockiej prof. Kazimierza Pieńkowskiego. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że idę na uczelnię z którą zwiążę się na kolejne ponad 30 lat.

Świadectwo maturalne
Fot. Świadectwo maturalne

To właśnie tu, na PB okazało się, że to, co w LO było przeciętne tu było ponadprzeciętne, i że nie zawsze oceny odzwierciedlają posiadaną wiedzę i umiejętności. Dziś, kiedy córka Gabrysia - tegoroczna maturzystka - mówi mi, że dostała tróję, ja zamiast się denerwować, podchodzę i pytam, czy wie, co zrobiła źle? Tylko jeśli znamy swoje błędy, możemy je poprawić. Tylko, jeśli zdefiniujemy problemy, będziemy mogli je rozwiązać.

Wiem, co mówię, bo na swojej drodze popełniłam niejeden błąd – jak pewnie każdy i każda z Was. Ale człowiek mądry uczy się na błędach. I wyciąga wnioski z błędów innych. Tylko ten co nic nie robi nie popełnia błędów.

Nie wszystko da się przewidzieć, nie wszystko zaplanować. Czy w 1995 roku wiedziałam, że żeglarstwo które kocham i meteorologia, którą się pasjonuję zadecyduje o moich losach na lata? A jednak tak było. Referat na zajęciach meteorologii u prof. Bazyli Poskrobko zadecydował, że Profesor zaproponował mi staż asystencki, a potem stanowisko asystenta. Wtedy też odkryłam, że jak robisz coś z pasją to musi się to zakończyć sukcesem.

1995 rok to start mojej zawodowej drogi. Drogi z jasno wyznaczonymi celami. I z deadline’ami. Doktorat do 30-tki, habilitacja do 40-tki a tytuł Profesora do 50-tki. Nie byłoby to możliwe gdyby nie inni i nie miałoby to sensu, gdyby nie łączyło się z pracą dla innych.

Gdyby nie wyrozumiały mąż i wspaniałe dzieci, nie wyrobiłabym się na zawodowych i życiowych zakrętach. Mój mąż Maciej jest wyrozumiały, ale jest też ambitny, dlatego on kibicował mi, a ja jemu. I tak razem, krok po kroku, szliśmy do przodu. Pierwsze pensje, pierwszy telefon komórkowy, pierwszy samochód, w końcu pierwsze dziecko. Wszystko nas cieszyło. Wszystko zbudowaliśmy razem. Habilitacja, którą otrzymałam w 2011 roku była potwierdzeniem, że życie zaczyna się po 40-ctce i po habilitacji (zawsze to wszystkim mówię). A potem przyszły nowe stanowiska: Prodziekan do spraw nauki, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania i Prorektor do spraw Rozwoju Politechniki Białostockiej. Te stanowiska to oczywiście duma, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Odpowiedzialność, której nie podźwignęłabym bez zaufania i współpracy z Kolegami, Koleżankami i Przełożonymi.

Co mi dała habilitacja? Otworzyła drogę do pełnienia roli opiekuna naukowego nad młodymi pracownika nauki. Dzisiaj najbardziej cieszy mnie gdy moi studenci znajdują wymarzoną pracę a doktoranci uzyskują stopień doktora z wyróżnieniem i publikują w renomowanych czasopismach naukowych. Zawsze będę kibicować w ich rozwoju. A co mi dała profesura? Osiągam ten cel chwilę przed 50-tką. To ukoronowanie pracowitości, systematyczności i konsekwencji.

zdjęcie klasowe
Fot. Wypoczynek w Hołnach Mejera

Ale nie samą pracą człowiek żyje. Lubię odpoczywać na łonie natury. Chwila relaksu w pobliskim lesie w Niewodnicy często połączona z modlitwą pozwala mi nabrać dystansu.

Kiedyś przeczytałam, że nieważne dla Twoich najbliższych jest to, o której godzinie wracasz z pracy, ale ważne w jakim nastroju, czy jesteś szczęśliwa i spełniona – ja byłam i jestem spełniona.

Moją dewizą w życiu jest powiedzenie „tyle masz ile dasz”. Uwielbiam współpracować z ludźmi, którzy w określonych obszarach mają wyższe kompetencje, wiedzę i umiejętności ode mnie. Wtedy zespół się uzupełnia i jest w stanie osiągnąć więcej niż każdy w pojedynkę. W takim zespole każdy ma szanse na rozwój. Wtedy sukces jest najbardziej prawdopodobny.

Mój największy sukces: RODZINA. Tę numer 1 mam w domu – Maciej, Jakub i Gabriela. Rodzina numer dwa jest tu na Politechnice: to rodzina zbudowana z wspierającej się kadry, oddanych pracowników administracji, ambitnych studentów i doktorantów. To rodzina, która ma bogatą przeszłość i ambitną przyszłość. Wierzę, że – jak powiedział Enzo Ferrari – w tej rodzinie wszystko co najlepsze jeszcze przed nami.


Rodzinne wakacje w Gruzji
Fot. Rodzinne wakacje w Gruzji
Z córką Gabi
Fot. Z córką Gabi
Gabi z tatą Maciejem na rejsie po Bałtyku
Fot. Gabi z tatą Maciejem
na rejsie po Bałtyku

 

 
Jakub żeglarz
Fot. Syn Jakub żeglarz
Mój przyjaciel Chika
Fot. Mój przyjaciel Chika
 

 

 
Jakub żeglarz
Fot. Inauguracja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego
 

Życiorys zawodowy

pobierz pdfzobacz życiorys zawodowy (310 KB)

Zadaj pytanie

Pytania proszę przesyłać na adres:   j.ejdys@pb.edu.pl

Joanna Ejdys - kandydatka na Rektora PB

Copyright © 2020 www.naszaPB

powrót do menu